អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ: 4,073 រៀល/ដុល្លា

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
19/01/2022 471.38 1.37
18/01/2022 470.01 2.44
17/01/2022 467.57 0.71
14/01/2022 468.28 0.98
13/01/2022 467.30 0.22
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

ទីផ្សារគោល

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 7,100 0.00 0
GTI 4,260 0.00 0
PPAP 14,880 0.54 80
PPSP 2,080 0.00 0
PAS 13,320 0.30 40
ABC 10,460 0.38 40
PEPC 3,080 0.65 20

ទីផ្សារកំណើន

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
DBDE 2,300 0.43 10

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
ABAA22A 0 (0) 0
LOLC22A 0 (0) 0
LOLC22B 0 (0) 0
PPCB23A 0 (0) 0
PPCB23B 0 (0) 0
PRA23A 0 (0) 0
RMAC25A 0 (0) 0
TCT26A 0 (0) 0
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 90.57
2 4.26
3 2.78
4 2.19
5 0.19
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q1) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PPAP
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
1,662.33 2.06 54,882.13
990.61 3.01 27,914.69
586.24 5.41 8.04
11,711.373 218.351 369,922.34
2,914.113 63.063 80,666.36
6,646.046 36.826 115,000.45
14,391.389 27.822 297,650.21
3,144.334 26.074 75,583.1

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

12/01/2022
30/12/2021
16/12/2021
30/11/2021
26/11/2021
17/11/2021
27/10/2021
19/10/2021
18/10/2021

ព័ត៌មាន

30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 14/01/2022
12/01/2022
11/01/2022
10/01/2022
06/01/2022
04/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
30/12/2021
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ