សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
18/08/2017 336.59 0.81
17/08/2017 335.78 2.52
16/08/2017 333.26 1.29
15/08/2017 334.55 1.73
14/08/2017 336.28 0.00
ក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Upcoming Listed Companies
ក្រុមហ៊ុន ដំណាក់កាល
N/A N/A
ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Stock Information of Listed Company
ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 3,960 0.00 0
GTI 4,080 0.00 0
PPAP 5,100 2.82 140
PPSP 2,680 0.00 0
PAS 5,060 0.00 0
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 30.67
2 21.75
3 15.75
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
LSX 1,026.64 6.37 28.6
SET 1,566.53 2.42 32,222.27
SET50 996.7 1.08 19,751.61

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

14/07/2017
26/06/2017
08/06/2017
07/06/2017
07/06/2017
23/03/2017
10/03/2017
21/02/2017
25/01/2017

ព័ត៌មាន

26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012
18/04/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 16/08/2017
new 16/08/2017
new 16/08/2017
new 16/08/2017
new 16/08/2017
new 16/08/2017
new 16/08/2017
new 16/08/2017
new 14/08/2017
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ