សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
16/01/2019 572.16 8.41
15/01/2019 563.75 5.92
14/01/2019 557.83 10.39
11/01/2019 547.44 8.55
10/01/2019 538.89 5.80
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

មូល.កម្មសិទ្ធិ

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 4,480 0.44 20
GTI 5,000 4.21 220
PPAP 11,540 9.90 1,040
PPSP 3,000 2.60 80
PAS 12,400 2.48 300

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
HKL21A 0 (0) 0
ក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Upcoming Listed Companies
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 32.14
2 21.21
3 18.75
4 10.34
5 9.81
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q1) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PPAP
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
LSX 819.04 0.88 46.4
SET 1,569.25 7.75 19,517.81
SET50 1,048.78 5.23 13,436.59

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

new 15/01/2019
31/12/2018
24/12/2018
18/12/2018
14/12/2018
11/12/2018
06/12/2018
26/11/2018
19/11/2018

ព័ត៌មាន

30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 14/01/2019
11/01/2019
27/12/2018
26/12/2018
25/12/2018
17/12/2018
17/12/2018
12/12/2018
07/12/2018
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ