អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ: 4,100 រៀល/ដុល្លា

សន្ទស្សន៍ ផមក បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
08/02/2023 492.86 0.77
07/02/2023 492.09 0.22
06/02/2023 492.31 0.30
03/02/2023 492.61 1.06
02/02/2023 491.55 0.13
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

ទីផ្សារគោល

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 7,920 - -
GTI 3,700 - -
PPAP 15,140 - -
PPSP 2,430 - -
PAS 14,000 - -
ABC 10,880 - -
PEPC 3,160 - -

ទីផ្សារកំណើន

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
DBDE 2,440 - -
JSL 4,800 - -

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
GT27A - -
PPCB23A - -
PPCB23B - -
PRA23A - -
RMAC25A - -
RRC32A - -
RRGO27A - -
RRGT32B - -
TCT26A - -
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 89.72
2 5.59
3 1.75
4 1.48
5 0.56
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q1) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PPAP
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
1,670.34 10.15 60,522.85
992.32 5.93 29,074.62
1,007.35 2.36 136.27
11,711.373 218.351 369,922.34
2,914.113 63.063 80,666.36
5,438.715 29.976 77,385.86
11,853.463 73.417 187,179.35
2,525.877 12.092 44,613.75

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

17/01/2023
29/12/2022
21/12/2022
19/12/2022
24/11/2022
14/11/2022
01/11/2022
31/10/2022
25/10/2022

ព័ត៌មាន

03/11/2022
30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

02/02/2023
31/01/2023
27/01/2023
16/01/2023
12/01/2023
11/01/2023
11/01/2023
10/01/2023
05/01/2023
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ