អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ: 4,077 រៀល/ដុល្លា

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
23/09/2021 496.07 0.75
22/09/2021 496.82 1.37
21/09/2021 498.19 0.25
20/09/2021 498.44 1.20
17/09/2021 499.64 1.45
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

ទីផ្សារគោល

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 7,040 - -
GTI 4,500 - -
PPAP 14,980 - -
PPSP 2,060 - -
PAS 13,600 - -
ABC 11,240 - -
PEPC 3,180 - -

ទីផ្សារកំណើន

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
DBDE 2,320 - -

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
ABAA22A - -
HKL21A - -
LOLC22A - -
LOLC22B - -
PPCB23A - -
PPCB23B - -
PRA23A - -
RMAC25A - -
TCT26A - -
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 93.63
2 1.94
3 1.68
4 1.35
5 0.58
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q3) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PPAP
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
1,553.18 8.90 82,371.05
932.27 5.18 43,286.1
649.93 5.04 51.71
11,711.373 218.351 369,922.34
2,914.113 63.063 80,666.36
6,573.873 23.667 140,502.08
14,357.846 29.513 324,218.88
3,207.817 25.35 71,491.99

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

09/09/2021
06/09/2021
01/09/2021
19/08/2021
05/08/2021
03/08/2021
03/08/2021
29/07/2021
14/07/2021

ព័ត៌មាន

30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 22/09/2021
new 22/09/2021
20/09/2021
13/09/2021
08/09/2021
08/09/2021
07/09/2021
06/09/2021
02/09/2021
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ