សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
26/06/2017 328.14 0.41
23/06/2017 328.55 2.04
22/06/2017 330.59 2.72
21/06/2017 333.31 0.01
20/06/2017 333.30 0.11
ក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Upcoming Listed Companies
ក្រុមហ៊ុន ដំណាក់កាល
N/A N/A
ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Stock Information of Listed Company
ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 3,840 - -
GTI 3,610 - -
PPAP 5,000 - -
PPSP 2,670 - -
PAS 5,080 - -
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 74.55
2 9.37
3 7.23
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
LSX 1,012.67 8.18 190.92
SET 1,585.61 3.25 36,632.6
SET50 997.44 1.18 21,534.36

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

new 26/06/2017
08/06/2017
07/06/2017
07/06/2017
23/03/2017
10/03/2017
21/02/2017
25/01/2017
19/01/2017

ព័ត៌មាន

26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012
18/04/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 23/06/2017
new 23/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
14/06/2017
14/06/2017
09/06/2017
07/06/2017
07/06/2017
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ