សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
22/10/2018 351.55 2.30
19/10/2018 353.85 4.20
18/10/2018 349.65 3.11
17/10/2018 352.76 0.00
16/10/2018 352.76 0.00
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

មូល.កម្មសិទ្ធិ

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 3,270 0.00 0
GTI 3,300 0.00 0
PPAP 6,240 2.50 160
PPSP 2,790 0.00 0
PAS 6,400 0.93 60

មូល.បំណុល

ពុំទាន់មានមូលបត្របំណុលចុះបញ្ជី និងជួញដូរទេ
ក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Upcoming Listed Companies
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 30.21
2 26.85
3 18.92
4 10.78
5 8.39
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q4) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PWSA
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
CONS 120.75 - -
LSX 833.12 14.23 886.68
SET 1,767.17 - -
SET50 1,166.38 - -

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

new 18/10/2018
11/10/2018
03/10/2018
18/09/2018
14/09/2018
14/09/2018
12/09/2018
11/09/2018
11/09/2018

ព័ត៌មាន

30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 19/10/2018
17/10/2018
04/10/2018
02/10/2018
28/09/2018
26/09/2018
20/09/2018
19/09/2018
13/09/2018
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ