សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
19/06/2018 318.15 12.90
15/06/2018 331.05 3.70
14/06/2018 334.75 2.28
13/06/2018 332.47 1.38
12/06/2018 331.09 2.50
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

មូល.កម្មសិទ្ធិ

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 3,190 9.89 350
GTI 4,200 0.00 0
PPAP 5,400 0.00 0
PPSP 2,450 9.93 270
PAS 5,100 0.00 0

មូល.បំណុល

ពុំទាន់មានមូលបត្របំណុលចុះបញ្ជី និងជួញដូរទេ
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 49.37
2 34.83
3 7.61
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q2) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PWSA
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
CONS 120.75 - -
LSX 911.52 0.73 93.44
SET 1,767.17 - -
SET50 1,166.38 - -

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

new 19/06/2018
13/06/2018
06/06/2018
04/06/2018
04/06/2018
23/04/2018
20/03/2018
13/03/2018
06/03/2018

ព័ត៌មាន

26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012
18/04/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 15/06/2018
12/06/2018
12/06/2018
06/06/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
24/05/2018
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ