សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
18/05/2018 336.96 1.53
17/05/2018 338.49 0.37
11/05/2018 338.12 0.95
10/05/2018 339.07 0.74
09/05/2018 338.33 1.21
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

មូល.កម្មសិទ្ធិ

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 3,740 - -
GTI 4,220 - -
PPAP 5,260 - -
PPSP 2,850 - -
PAS 5,080 - -

មូល.បំណុល

ពុំទាន់មានមូលបត្របំណុលចុះបញ្ជី និងជួញដូរទេ
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 26.20
2 23.20
3 20.64
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q2) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PWSA
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
CONS 120.75 - -
LSX 923.06 17.12 1,054.92
SET 1,767.17 - -
SET50 1,166.38 - -

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

23/04/2018
20/03/2018
13/03/2018
06/03/2018
08/02/2018
25/01/2018
12/01/2018
29/12/2017
23/12/2017

ព័ត៌មាន

26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012
18/04/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 18/05/2018
new 18/05/2018
25/04/2018
23/04/2018
20/04/2018
12/04/2018
10/04/2018
03/04/2018
03/04/2018
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ