សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
19/07/2019 617.95 1.99
18/07/2019 615.96 0.00
17/07/2019 615.96 4.54
16/07/2019 620.50 1.79
15/07/2019 622.29 11.08
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

មូល.កម្មសិទ្ធិ

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 6,060 - -
GTI 4,900 - -
PPAP 9,220 - -
PPSP 2,750 - -
PAS 13,580 - -

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
ក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Upcoming Listed Companies
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 86.51
2 5.54
3 2.85
4 1.53
5 1.11
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q3) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PPAP
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
LSX 772.61 4.19 698.5
SET 1,735.1 11.66 61,925.48
SET50 1,147.9 7.53 37,226.35

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

new 18/07/2019
11/07/2019
11/07/2019
08/07/2019
05/07/2019
02/07/2019
25/06/2019
24/06/2019
07/06/2019

ព័ត៌មាន

30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

10/07/2019
10/07/2019
10/07/2019
02/07/2019
28/06/2019
24/06/2019
17/06/2019
11/06/2019
06/06/2019
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ