សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
20/11/2018 366.51 0.78
19/11/2018 367.29 0.96
16/11/2018 366.33 1.60
15/11/2018 364.73 1.36
14/11/2018 363.37 0.11
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

មូល.កម្មសិទ្ធិ

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 3,360 0.30 10
GTI 3,710 1.07 40
PPAP 6,440 0.31 20
PPSP 2,780 0.00 0
PAS 6,720 0.00 0

មូល.បំណុល

ពុំទាន់មានមូលបត្របំណុលចុះបញ្ជី និងជួញដូរទេ
ក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Upcoming Listed Companies
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 34.67
2 23.20
3 17.51
4 9.48
5 8.72
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q4) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PWSA
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
LSX 834 7.45 232.6
SET 1,609.86 2.17 23,117.18
SET50 1,069.97 1.86 15,584.28

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

new 19/11/2018
05/11/2018
02/11/2018
24/10/2018
18/10/2018
11/10/2018
03/10/2018
18/09/2018
14/09/2018

ព័ត៌មាន

30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 20/11/2018
new 20/11/2018
new 19/11/2018
new 19/11/2018
new 16/11/2018
13/11/2018
12/11/2018
08/11/2018
02/11/2018
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ