អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ: 4,050 រៀល/ដុល្លា

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
25/11/2020 647.95 2.69
24/11/2020 650.64 1.39
23/11/2020 652.03 0.59
20/11/2020 652.62 0.15
19/11/2020 652.47 2.93
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

មូល.កម្មសិទ្ធិ

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 5,720 2.39 140
GTI 3,050 0.00 0
PPAP 11,500 1.54 180
PPSP 1,640 0.61 10
PAS 13,720 0.15 20
ABC 17,200 0.35 60
PEPC 3,000 0.00 0

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
ABAA22A 0 (0) 0
HKL21A 0 (0) 0
LOLC22A 0 (0) 0
LOLC22B 0 (0) 0
PPCB23A 0 (0) 0
PPCB23B 0 (0) 0
PRA23A 0 (0) 0
RMAC25A 0 (0) 0
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 46.13
2 36.32
3 12.96
4 2.09
5 1.36
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q4) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PWSA
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
1,403.44 1.81 93,356.5
914.04 1.19 65,528.59
588.4 2.30 127.64
11,711.373 218.351 369,922.34
2,674.798 11.559 50,941.28
6,490.722 46.989 119,678
13,902.537 52.748 252,236.25

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

new 23/11/2020
20/11/2020
12/11/2020
05/11/2020
21/10/2020
20/10/2020
08/10/2020
05/10/2020
29/09/2020

ព័ត៌មាន

30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 24/11/2020
new 20/11/2020
20/11/2020
19/11/2020
17/11/2020
17/11/2020
17/11/2020
17/11/2020
16/11/2020
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ