សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
24/03/2017 354.57 3.36
23/03/2017 351.21 0.18
22/03/2017 351.03 0.36
21/03/2017 351.39 0.00
20/03/2017 351.39 0.52
ក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Upcoming Listed Companies
ក្រុមហ៊ុន ដំណាក់កាល
កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ បានការឯកភាព LER
ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Stock Information of Listed Company
ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 4,000 - -
GTI 4,700 - -
PPAP 5,160 - -
PPSP 2,730 - -
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 24.27
2 23.97
3 16.42
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
LSX 1,065.05 40.90 268.6
SET 1,573.51 4.79 35,671.48
SET50 998.25 5.00 19,763.52

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

new 23/03/2017
10/03/2017
21/02/2017
25/01/2017
19/01/2017
21/12/2016
26/10/2016
29/09/2016
28/09/2016

ព័ត៌មាន

26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012
18/04/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

09/03/2017
07/03/2017
07/03/2017
23/02/2017
17/02/2017
17/02/2017
16/02/2017
16/02/2017
16/02/2017
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ