សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
20/02/2019 596.06 2.05
18/02/2019 594.01 2.72
15/02/2019 591.29 1.89
14/02/2019 593.18 18.19
13/02/2019 611.37 2.59
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

មូល.កម្មសិទ្ធិ

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 5,700 2.15 120
GTI 4,500 0.44 20
PPAP 9,700 1.02 100
PPSP 2,960 0.00 0
PAS 12,900 0.00 0

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
HKL21A 0 (0) 0
ក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Upcoming Listed Companies
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 36.92
2 27.30
3 13.27
4 12.40
5 5.31
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q1) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PPAP
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
LSX 807.05 5.52 254.18
SET 1,637.62 1.91 35,717.42
SET50 1,088.87 0.10 17,767.16

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

13/02/2019
08/02/2019
29/01/2019
24/01/2019
17/01/2019
15/01/2019
31/12/2018
24/12/2018
18/12/2018

ព័ត៌មាន

30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 18/02/2019
13/02/2019
08/02/2019
05/02/2019
01/02/2019
25/01/2019
25/01/2019
24/01/2019
18/01/2019
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ