សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
07/12/2018 391.76 1.84
06/12/2018 389.92 0.21
05/12/2018 389.71 0.53
04/12/2018 389.18 0.13
03/12/2018 389.05 0.44
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

មូល.កម្មសិទ្ធិ

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 3,360 0.00 0
GTI 3,670 0.82 30
PPAP 6,500 0.31 20
PPSP 2,790 0.00 0
PAS 7,800 0.78 60

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
HKL21A 0 (0) 0
ក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Upcoming Listed Companies
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 48.30
2 35.52
3 5.99
4 5.47
5 2.51
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q4) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PWSA
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
LSX 827.26 6.95 419.98
SET 1,649.99 3.74 35,022.6
SET50 1,099.57 4.28 24,956.12

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

new 06/12/2018
26/11/2018
19/11/2018
05/11/2018
02/11/2018
24/10/2018
18/10/2018
11/10/2018
03/10/2018

ព័ត៌មាន

30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 07/12/2018
30/11/2018
30/11/2018
30/11/2018
28/11/2018
27/11/2018
26/11/2018
20/11/2018
20/11/2018
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ