សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
23/11/2017 328.54 0.55
22/11/2017 327.99 0.41
21/11/2017 328.40 0.05
20/11/2017 328.35 0.38
17/11/2017 328.73 5.93
ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Stock Information of Listed Company
ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 3,870 0.77 30
GTI 3,830 0.79 30
PPAP 5,040 0.40 20
PPSP 2,720 4.21 110
PAS 4,920 0.81 40
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 33.55
2 21.55
3 12.99
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q4) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PPAP
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
LSX 1,025.65 4.49 56.34
SET 1,707.38 5.75 47,366.42
SET50 1,090.3 2.64 24,930.46

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

29/10/2017
26/10/2017
05/10/2017
04/10/2017
04/10/2017
18/09/2017
14/07/2017
26/06/2017
08/06/2017

ព័ត៌មាន

26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012
18/04/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 23/11/2017
17/11/2017
17/11/2017
17/11/2017
17/11/2017
16/11/2017
16/11/2017
15/11/2017
15/11/2017
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ