អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ: 4,063 រៀល/ដុល្លា

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
05/03/2021 635.93 0.86
04/03/2021 635.07 0.41
03/03/2021 635.48 0.64
02/03/2021 636.12 0.79
01/03/2021 636.91 3.08
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

មូល.កម្មសិទ្ធិ

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 6,220 - -
GTI 3,350 - -
PPAP 12,220 - -
PPSP 1,600 - -
PAS 12,880 - -
ABC 16,800 - -
PEPC 2,940 - -

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
ABAA22A - -
HKL21A - -
LOLC22A - -
LOLC22B - -
PPCB23A - -
PPCB23B - -
PRA23A - -
RMAC25A - -
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 69.01
2 16.10
3 3.68
4 3.67
5 3.11
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q1) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PPAP
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
1,544.11 10.00 104,811.72
958.33 4.72 59,944.95
575.04 0.69 105.86
11,711.373 218.351 369,922.34
2,914.113 63.063 80,666.36
6,962.445 17.893 152,374.81
14,412.312 3.748 283,025.7
2,871.972 20.099 75,471.77

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

new 05/03/2021
15/02/2021
05/02/2021
12/01/2021
11/01/2021
09/12/2020
08/12/2020
23/11/2020
20/11/2020

ព័ត៌មាន

30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 02/03/2021
new 02/03/2021
01/03/2021
17/02/2021
17/02/2021
16/02/2021
16/02/2021
16/02/2021
16/02/2021
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ