សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
26/04/2017 345.26 0.51
25/04/2017 344.75 3.23
24/04/2017 341.52 0.40
21/04/2017 341.92 3.84
20/04/2017 345.76 7.54
ក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Upcoming Listed Companies
ក្រុមហ៊ុន ដំណាក់កាល
កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ បានការឯកភាព LER
ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Stock Information of Listed Company
ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 4,040 0.00 0
GTI 4,100 0.00 0
PPAP 5,220 0.00 0
PPSP 2,700 0.75 20
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 55.61
2 14.05
3 11.84
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
LSX 1,037.87 0.00 0
SET 1,562.27 - -
SET50 993.39 - -

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

23/03/2017
10/03/2017
21/02/2017
25/01/2017
19/01/2017
21/12/2016
26/10/2016
29/09/2016
28/09/2016

ព័ត៌មាន

26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012
18/04/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 25/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
07/04/2017
07/04/2017
05/04/2017
04/04/2017
04/04/2017
04/04/2017
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ