សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
21/02/2017 350.11 8.21
20/02/2017 358.32 2.32
17/02/2017 360.64 2.49
16/02/2017 358.15 0.27
15/02/2017 357.88 4.76
ក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Upcoming Listed Companies
ក្រុមហ៊ុន ដំណាក់កាល
ក្រុមហ៊ុន ធី វ៉ាយ ហ្វេសិន (ខេមបូឌា) បានការឯកភាព LER
ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Stock Information of Listed Company
ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 4,000 3.38 140
GTI 4,500 0.00 0
PPAP 5,200 0.00 0
PPSP 2,680 3.94 110
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 26.78
2 19.47
3 16.44
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
LSX 1,048.46 0.00 2.24
SET 1,573.83 4.64 22,115.45
SET50 988.11 1.63 11,488.27

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

new 21/02/2017
25/01/2017
19/01/2017
21/12/2016
26/10/2016
29/09/2016
28/09/2016
16/09/2016
24/08/2016

ព័ត៌មាន

26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012
18/04/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 17/02/2017
new 17/02/2017
new 16/02/2017
new 16/02/2017
new 16/02/2017
new 16/02/2017
new 16/02/2017
16/02/2017
13/02/2017
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ