អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ: 4,062 រៀល/ដុល្លា

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
12/05/2021 658.62 3.95
11/05/2021 654.67 2.92
10/05/2021 657.59 0.13
07/05/2021 657.46 8.49
06/05/2021 648.97 8.22
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

មូល.កម្មសិទ្ធិ

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 7,980 0.00 0
GTI 4,600 1.32 60
PPAP 16,620 6.13 960
PPSP 2,200 0.92 20
PAS 14,680 0.00 0
ABC 16,380 0.49 80
PEPC 3,400 0.59 20

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
ABAA22A 0 (0) 0
HKL21A 0 (0) 0
LOLC22A 0 (0) 0
LOLC22B 0 (0) 0
PPCB23A 0 (0) 0
PPCB23B 0 (0) 0
PRA23A 0 (0) 0
RMAC25A 0 (0) 0
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 80.85
2 5.56
3 4.58
4 3.08
5 2.40
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q2) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PWSA
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
SET 1,578.93 - -
SET50 956.97 - -
552.81 0.00 1,677.78
11,711.373 218.351 369,922.34
2,914.113 63.063 80,666.36
6,741.252 43.191 112,981.91
13,966.786 48.819 237,050.61
2,921.343 0.378 52,345.99

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

06/05/2021
16/04/2021
08/04/2021
08/04/2021
08/04/2021
05/03/2021
15/02/2021
05/02/2021
12/01/2021

ព័ត៌មាន

30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 11/05/2021
new 11/05/2021
new 10/05/2021
new 10/05/2021
new 10/05/2021
new 07/05/2021
06/05/2021
06/05/2021
05/05/2021
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ
}