សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
20/07/2018 324.10 0.07
19/07/2018 324.03 4.72
18/07/2018 328.75 2.09
17/07/2018 326.66 7.39
16/07/2018 334.05 0.96
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

មូល.កម្មសិទ្ធិ

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 3,260 - -
GTI 4,100 - -
PPAP 5,100 - -
PPSP 2,740 - -
PAS 5,200 - -

មូល.បំណុល

ពុំទាន់មានមូលបត្របំណុលចុះបញ្ជី និងជួញដូរទេ
ក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Upcoming Listed Companies
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន​ ដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្ន
ក្រុមហ៊ុន ផេសថិក (ខេមបូឌា) លីមីធីត ទទួលបានការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៏លើការបោះផ្សាយពី គ.ម.ក.
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 38.74
2 23.91
3 12.43
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q3) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PWSA
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
CONS 120.75 - -
LSX 912.99 0.00 26.52
SET 1,767.17 - -
SET50 1,166.38 - -

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

11/07/2018
04/07/2018
25/06/2018
22/06/2018
21/06/2018
21/06/2018
19/06/2018
13/06/2018
06/06/2018

ព័ត៌មាន

26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012
18/04/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 19/07/2018
10/07/2018
09/07/2018
09/07/2018
09/07/2018
04/07/2018
04/07/2018
04/07/2018
03/07/2018
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ