សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
15/12/2017 328.69 6.51
14/12/2017 322.18 2.28
13/12/2017 319.90 0.22
12/12/2017 319.68 3.48
08/12/2017 323.16 2.08
ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Stock Information of Listed Company
ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 3,780 - -
GTI 4,120 - -
PPAP 5,080 - -
PPSP 2,680 - -
PAS 4,900 - -
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 39.67
2 14.70
3 12.90
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q4) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PPAP
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
CONS 120.75 - -
LSX 985.5 11.01 95.64
SET 1,717.69 2.70 52,053.95
SET50 1,113.3 1.81 32,253.64

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

29/10/2017
26/10/2017
05/10/2017
04/10/2017
04/10/2017
18/09/2017
14/07/2017
26/06/2017
08/06/2017

ព័ត៌មាន

26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012
18/04/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

06/12/2017
04/12/2017
30/11/2017
29/11/2017
29/11/2017
24/11/2017
17/11/2017
17/11/2017
17/11/2017
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ