សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
29/05/2017 335.16 2.00
26/05/2017 333.16 0.90
25/05/2017 332.26 7.19
24/05/2017 339.45 2.05
23/05/2017 337.40 0.77
ក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Upcoming Listed Companies
ក្រុមហ៊ុន ដំណាក់កាល
កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ បរិវិសកម្ម
ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Stock Information of Listed Company
ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 3,800 1.88 70
GTI 4,000 0.00 0
PPAP 5,180 0.38 20
PPSP 2,750 (SQ) 0.72 20
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 40.91
2 30.53
3 8.37
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
LSX 1,034.04 24.54 46.01
SET 1,568.17 1.10 31,215.93
SET50 991.87 0.10 17,714.99

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

23/03/2017
10/03/2017
21/02/2017
25/01/2017
19/01/2017
21/12/2016
26/10/2016
29/09/2016
28/09/2016

ព័ត៌មាន

26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012
18/04/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 29/05/2017
new 29/05/2017
24/05/2017
22/05/2017
18/05/2017
17/05/2017
17/05/2017
17/05/2017
17/05/2017
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ