អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ: 4,118 រៀល/ដុល្លា

សន្ទស្សន៍ ផមក បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
23/09/2022 467.61 0.83
22/09/2022 466.78 1.74
21/09/2022 465.04 0.83
20/09/2022 464.21 3.40
19/09/2022 467.61 0.32
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

ទីផ្សារគោល

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 7,460 - -
GTI 3,940 - -
PPAP 14,440 - -
PPSP 2,360 - -
PAS 13,020 - -
ABC 10,300 - -
PEPC 3,190 - -

ទីផ្សារកំណើន

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
DBDE 2,400 - -
JSL 3,530 - -

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
PPCB23A - -
PPCB23B - -
PRA23A - -
RMAC25A - -
TCT26A - -
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 64.74
2 29.82
3 1.84
4 1.33
5 1.21
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q3) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PPAP
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
1,617.04 14.67 39,167.26
972.07 8.79 23,869.05
785.74 12.73 182.27
11,711.373 218.351 369,922.34
2,914.113 63.063 80,666.36
5,047.071 28.891 74,791.34
11,006.413 108.015 162,997.89
2,303.905 15.514 39,346.33

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

07/09/2022
29/08/2022
19/08/2022
21/07/2022
20/07/2022
28/06/2022
31/05/2022
27/05/2022
28/04/2022

ព័ត៌មាន

30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 22/09/2022
new 22/09/2022
new 21/09/2022
14/09/2022
14/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
06/09/2022
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ