សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
20/10/2017 340.87 1.42
19/10/2017 339.45 1.67
18/10/2017 337.78 0.19
17/10/2017 337.97 0.11
13/10/2017 337.86 0.77
ក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Upcoming Listed Companies
ក្រុមហ៊ុន ដំណាក់កាល
N/A N/A
ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Stock Information of Listed Company
ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 3,800 0.00 0
GTI 4,700 4.91 220
PPAP 5,060 3.44 180
PPSP 2,800 0.00 0
PAS 5,040 0.00 0
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 48.60
2 14.23
3 10.94
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
LSX 1,023.93 7.37 255.23
SET 1,692.58 9.15 68,766.14
SET50 1,079.07 4.70 42,585.39

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

05/10/2017
04/10/2017
04/10/2017
18/09/2017
14/07/2017
26/06/2017
08/06/2017
07/06/2017
07/06/2017

ព័ត៌មាន

26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012
18/04/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

18/09/2017
13/09/2017
12/09/2017
04/09/2017
04/09/2017
04/09/2017
01/09/2017
01/09/2017
30/08/2017
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ