សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
19/01/2018 340.70 0.11
18/01/2018 340.59 3.75
17/01/2018 336.84 4.19
16/01/2018 341.03 1.11
15/01/2018 339.92 0.48
ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Stock Information of Listed Company
ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 3,700 - -
GTI 4,980 - -
PPAP 5,160 - -
PPSP 2,770 - -
PAS 5,000 - -
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 64.12
2 13.28
3 8.33
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q1) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PWSA
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
CONS 120.75 - -
LSX 969.87 0.00 0
SET 1,821.34 2.02 78,059.16
SET50 1,183.6 0.90 57,303.09

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

12/01/2018
29/12/2017
23/12/2017
19/12/2017
29/10/2017
26/10/2017
05/10/2017
04/10/2017
04/10/2017

ព័ត៌មាន

26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012
18/04/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 19/01/2018
new 15/01/2018
04/01/2018
04/01/2018
29/12/2017
27/12/2017
25/12/2017
25/12/2017
06/12/2017
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ