អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ: 4,115 រៀល/ដុល្លា

សន្ទស្សន៍ ផមក បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
01/12/2023 448.84 3.31
30/11/2023 445.53 0.40
29/11/2023 445.13 0.47
24/11/2023 444.66 0.66
23/11/2023 444.00 1.16
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

ទីផ្សារគោល

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 7,280 - -
GTI 2,870 - -
PPAP 13,800 - -
PPSP 2,180 - -
PAS 12,400 - -
ABC 9,600 - -
PEPC 2,510 - -
MJQE 2,090 - -
CGSM 2,430 - -

ទីផ្សារកំណើន

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
DBDE 2,110 - -
JSL 3,670 - -

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
CGSM33A - -
GT27A - -
RMAC25A - -
RRC32A - -
RRGO27A - -
RRGT32B - -
TCT26A - -
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 81.74
2 10.07
3 5.02
4 1.82
5 0.69
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q4) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PPAP
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
1,533.3 4.87 54,974.69
929.5 2.49 37,521.4
1,057.27 1.77 9.78
11,711.373 218.351 369,922.34
2,914.113 63.063 80,666.36
4,258.993 29.562 76,855.53
9,720.572 6.344 181,796.75
1,926.284 3.692 43,354.02

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

new 29/11/2023
24/11/2023
22/11/2023
31/10/2023
30/10/2023
09/10/2023
29/09/2023
18/09/2023
25/07/2023

ព័ត៌មាន

03/11/2022
30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 01/12/2023
24/11/2023
24/11/2023
23/11/2023
22/11/2023
21/11/2023
21/11/2023
20/11/2023
20/11/2023
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ