សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
26/07/2017 333.21 0.00
25/07/2017 333.21 0.73
24/07/2017 332.48 1.04
21/07/2017 331.44 0.61
20/07/2017 330.83 0.09
ក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Upcoming Listed Companies
ក្រុមហ៊ុន ដំណាក់កាល
N/A N/A
ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Stock Information of Listed Company
ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 3,840 0.00 0
GTI 4,000 0.00 0
PPAP 4,980 0.00 0
PPSP 2,750 0.00 0
PAS 5,060 0.00 0
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 80.07
2 4.43
3 4.10
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
LSX 1,019.05 1.33 24.61
SET 1,581.42 - -
SET50 1,005.53 - -

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

14/07/2017
26/06/2017
08/06/2017
07/06/2017
07/06/2017
23/03/2017
10/03/2017
21/02/2017
25/01/2017

ព័ត៌មាន

26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012
18/04/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

07/07/2017
07/07/2017
23/06/2017
23/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
14/06/2017
14/06/2017
09/06/2017
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ