សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
23/02/2018 340.68 0.64
22/02/2018 341.32 0.65
21/02/2018 341.97 3.19
20/02/2018 338.78 0.10
19/02/2018 338.68 1.38
ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Stock Information of Listed Company
ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 3,780 - -
GTI 4,500 - -
PPAP 5,360 - -
PPSP 2,790 - -
PAS 5,080 - -
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 35.46
2 27.28
3 24.39
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q1) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PAS
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
CONS 120.75 - -
LSX 952.2 12.98 800.67
SET 1,808.06 19.43 58,519.37
SET50 1,183.47 12.02 39,754.2

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

08/02/2018
25/01/2018
12/01/2018
29/12/2017
23/12/2017
19/12/2017
29/10/2017
26/10/2017
05/10/2017

ព័ត៌មាន

26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012
18/04/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 23/02/2018
new 23/02/2018
19/02/2018
19/02/2018
19/02/2018
19/02/2018
16/02/2018
16/02/2018
15/02/2018
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ