អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ: 4,085 រៀល/ដុល្លា

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
25/09/2020 660.33 0.78
23/09/2020 659.55 0.22
22/09/2020 659.77 1.15
21/09/2020 660.92 0.79
15/09/2020 661.71 2.11
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

មូល.កម្មសិទ្ធិ

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 6,140 - -
GTI 3,300 - -
PPAP 11,680 - -
PPSP 2,280 - -
PAS 14,020 - -
ABC 17,300 - -
PEPC 3,300 - -

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
ABAA22A - -
HKL21A - -
LOLC22A - -
LOLC22B - -
PPCB23A - -
PRA23A - -
RMAC25A - -
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 82.92
2 9.72
3 2.74
4 2.50
5 1.20
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q3) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PPAP
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
1,244.94 2.52 45,623.65
786.03 1.18 24,651.61
583.41 1.54 48.1
11,711.373 218.351 369,922.34
2,540.426 4.558 44,464.1
5,819.773 8.592 71,305.38
12,814.174 2.433 162,220.54

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

12/08/2020
12/08/2020
03/08/2020
27/07/2020
20/07/2020
08/07/2020
01/07/2020
01/06/2020
25/05/2020

ព័ត៌មាន

30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 23/09/2020
new 22/09/2020
11/09/2020
11/09/2020
07/09/2020
07/09/2020
07/09/2020
03/09/2020
03/09/2020
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ