សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
14/08/2018 322.29 0.97
13/08/2018 321.32 1.22
10/08/2018 322.54 2.60
09/08/2018 325.14 0.00
08/08/2018 325.14 1.30
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

មូល.កម្មសិទ្ធិ

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 3,240 - -
GTI 3,600 - -
PPAP 5,480 - -
PPSP 2,720 - -
PAS 5,300 - -

មូល.បំណុល

ពុំទាន់មានមូលបត្របំណុលចុះបញ្ជី និងជួញដូរទេ
ក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Upcoming Listed Companies
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន​ ដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្ន
ក្រុមហ៊ុន ផេសថិក (ខេមបូឌា) លីមីធីត ទទួលបានការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៏លើការបោះផ្សាយពី គ.ម.ក.
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 32.88
2 17.65
3 17.28
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q3) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PWSA
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
CONS 120.75 - -
LSX 871.73 1.49 136.6
SET 1,767.17 - -
SET50 1,166.38 - -

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

08/08/2018
07/08/2018
26/07/2018
25/07/2018
23/07/2018
11/07/2018
04/07/2018
25/06/2018
22/06/2018

ព័ត៌មាន

26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012
18/04/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 14/08/2018
new 14/08/2018
new 13/08/2018
24/07/2018
19/07/2018
10/07/2018
09/07/2018
09/07/2018
09/07/2018
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ