សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
19/09/2019 843.11 24.81
18/09/2019 818.30 3.16
17/09/2019 815.14 52.02
16/09/2019 763.12 48.64
13/09/2019 714.48 12.03
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

មូល.កម្មសិទ្ធិ

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 6,240 1.63 100
GTI 4,400 0.92 40
PPAP 12,780 0.16 20
PPSP 2,740 0.00 0
PAS 22,450 4.42 950

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
ABAA22A 0 (0) 0
HKL21A 0 (0) 0
LOLC22A 0 (0) 0
LOLC22B 0 (0) 0
ក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Upcoming Listed Companies
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 40.48
2 31.14
3 12.84
4 6.55
5 3.78
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q3) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PWSA
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
LSX 743.77 6.47 151.31
SET 1,640.66 13.48 57,286.44
SET50 1,090.34 10.20 38,638.12

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

13/09/2019
11/09/2019
06/09/2019
02/09/2019
02/09/2019
26/08/2019
14/08/2019
06/08/2019
18/07/2019

ព័ត៌មាន

30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

10/09/2019
05/09/2019
05/09/2019
05/09/2019
28/08/2019
22/08/2019
22/08/2019
22/08/2019
21/08/2019
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ