សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
18/09/2017 332.64 0.97
15/09/2017 331.67 0.00
14/09/2017 331.67 2.24
13/09/2017 333.91 0.94
12/09/2017 334.85 2.43
ក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Upcoming Listed Companies
ក្រុមហ៊ុន ដំណាក់កាល
N/A N/A
ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Stock Information of Listed Company
ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 3,800 - -
GTI 4,000 - -
PPAP 5,020 - -
PPSP 2,820 - -
PAS 5,020 - -
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 38.75
2 22.92
3 14.97
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
LSX 1,028.64 1.95 4,661.35
SET 1,670.49 - -
SET50 1,070.39 - -

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

new 18/09/2017
14/07/2017
26/06/2017
08/06/2017
07/06/2017
07/06/2017
23/03/2017
10/03/2017
21/02/2017

ព័ត៌មាន

26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012
18/04/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 18/09/2017
13/09/2017
12/09/2017
04/09/2017
04/09/2017
04/09/2017
01/09/2017
01/09/2017
30/08/2017
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ