សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
19/04/2019 569.92 4.35
18/04/2019 565.57 11.26
12/04/2019 576.83 6.57
11/04/2019 583.40 17.64
10/04/2019 565.76 10.74
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

មូល.កម្មសិទ្ធិ

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 5,600 - -
GTI 4,520 - -
PPAP 9,200 - -
PPSP 2,900 - -
PAS 12,040 - -

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
HKL21A - -
ក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Upcoming Listed Companies
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 48.65
2 24.86
3 9.31
4 6.87
5 3.52
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q2) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PPAP
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
LSX 809.78 0.54 4.89
SET 1,674.1 0.90 36,009.9
SET50 1,113.14 0.90 22,208.36

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

11/04/2019
10/04/2019
03/04/2019
29/03/2019
29/03/2019
22/03/2019
20/03/2019
27/02/2019
13/02/2019

ព័ត៌មាន

30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 19/04/2019
new 19/04/2019
12/04/2019
12/04/2019
11/04/2019
09/04/2019
09/04/2019
09/04/2019
09/04/2019
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ