សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
27/05/2019 591.31 2.31
24/05/2019 593.62 4.55
23/05/2019 589.07 3.30
21/05/2019 592.37 7.13
17/05/2019 585.24 2.95
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

មូល.កម្មសិទ្ធិ

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 6,260 0.63 40
GTI 4,300 0.00 0
PPAP 9,100 0.00 0
PPSP 2,800 2.44 70
PAS 12,500 0.00 0

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
HKL21A 0 (0) 0
LOLC22A 0 (0) 0
LOLC22B 0 (0) 0
ក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Upcoming Listed Companies
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 99.50
2 0.29
3 0.06
4 0.05
5 0.05
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q2) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PPAP
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
LSX 804.34 9.38 1,112.04
SET 1,619.83 5.71 24,346.49
SET50 1,075.6 3.47 16,292.31

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

21/05/2019
10/05/2019
04/05/2019
03/05/2019
26/04/2019
26/04/2019
22/04/2019
11/04/2019
10/04/2019

ព័ត៌មាន

30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 27/05/2019
new 24/05/2019
new 24/05/2019
new 24/05/2019
new 23/05/2019
21/05/2019
17/05/2019
17/05/2019
10/05/2019
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ