អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ: 4,085 រៀល/ដុល្លា

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
13/07/2020 679.34 7.54
10/07/2020 686.88 0.34
09/07/2020 686.54 0.40
08/07/2020 686.94 4.16
07/07/2020 691.10 1.53
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

មូល.កម្មសិទ្ធិ

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 5,600 - -
GTI 3,280 - -
PPAP 11,580 - -
PPSP 2,250 - -
PAS 15,500 - -
ABC 17,700 - -

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
ABAA22A - -
HKL21A - -
LOLC22A - -
LOLC22B - -
PPCB23A - -
PRA23A - -
RMAC25A - -
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 86.56
2 10.53
3 1.17
4 0.74
5 0.40
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q3) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PWSA
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
1,342.37 8.13 62,374.16
878.65 7.06 28,744.93
580.09 14.87 21.36
11,711.373 218.351 369,922.34
2,889.426 110.97 124,884.81
6,268.142 207.33 230,032.06
14,149.144 477.90 558,867.45

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

08/07/2020
01/07/2020
01/06/2020
25/05/2020
22/05/2020
12/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
30/04/2020

ព័ត៌មាន

30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 10/07/2020
new 10/07/2020
new 10/07/2020
new 10/07/2020
06/07/2020
03/07/2020
02/07/2020
01/07/2020
30/06/2020
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ