អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ: 4,112 រៀល/ដុល្លា

Contact Information