សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.ព័ត៌មានបន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
05/03/2015 383.51 0.00
04/03/2015 383.51 4.56
03/03/2015 378.95 1.05
02/03/2015 380.00 1.57
27/02/2015 381.57 0.00
ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីបន្ថែម+
Stock Information of Listed Company
ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PPWSA 4,280 - -
Grand Twins 5,300 - -
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គបន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
SET 1,553.33 9.51 67,024.41
SET50 1,022.09 5.80 34,595.35

 SET និង SET50 - 15 minutes delayed.
 តម្លៃជួញដូរ គិតជា THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

new 04/03/2015
26/02/2015
11/02/2015
06/02/2015
29/01/2015
15/01/2015
14/01/2015

ព័ត៌មាន

08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012
18/04/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

24/02/2015
17/02/2015
05/02/2015
26/01/2015
25/12/2014
22/12/2014
09/12/2014
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ