សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.ព័ត៌មានបន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
26/11/2014 482.89 4.57
25/11/2014 478.32 1.58
24/11/2014 476.74 8.40
21/11/2014 468.34 7.88
20/11/2014 476.22 5.87
ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីបន្ថែម+
Stock Information of Listed Company
ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PPWSA 4,880 1.67 80
Grand Twins 7,780 - -
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គបន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
SET 1,591 - -
SET50 1,069.11 - -

 SET និង SET50 - 15 minutes delayed.
 តម្លៃជួញដូរ គិតជា THB

ព័ត៌មាន

08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012
18/04/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

21/11/2014
17/11/2014
14/11/2014
12/11/2014
30/10/2014
30/10/2014
28/10/2014
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ