សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.ព័ត៌មានបន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
01/08/2014 491.58 0.53
31/07/2014 492.11 0.00
30/07/2014 492.11 3.15
29/07/2014 488.96 2.62
28/07/2014 491.58 3.15
ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីបន្ថែម+
Stock Information of Listed Company
ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PPWSA 4,600 - -
Grand Twins 8,720 0.23 20
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គបន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
SET 1,500.2 2.19 44,176.36
SET50 1,005.23 1.74 25,443

 SET និង SET50 - 15 minutes delayed.
 តម្លៃជួញដូរ គិតជា THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

25/07/2014
26/06/2014
20/06/2014
06/06/2014
08/05/2014
30/04/2014
22/04/2014

ព័ត៌មាន

08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012
18/04/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

07/07/2014
01/07/2014
12/06/2014
09/06/2014
06/06/2014
09/05/2014
06/05/2014
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ