សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.ព័ត៌មានបន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
16/09/2014 471.42 0.00
15/09/2014 471.42 0.09
12/09/2014 471.51 2.63
11/09/2014 474.14 3.67
10/09/2014 477.81 2.29
ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីបន្ថែម+
Stock Information of Listed Company
ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PPWSA 4,440 - -
Grand Twins 8,300 - -
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គបន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
SET 1,580.47 1.35 17,593.5
SET50 1,052.9 0.11 4,651.3

 SET និង SET50 - 15 minutes delayed.
 តម្លៃជួញដូរ គិតជា THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

new 12/09/2014
25/08/2014
21/08/2014
25/07/2014
26/06/2014
20/06/2014
06/06/2014

ព័ត៌មាន

08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012
18/04/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 16/09/2014
03/09/2014
02/09/2014
07/07/2014
01/07/2014
12/06/2014
09/06/2014
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ