សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.ព័ត៌មានបន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
22/10/2014 500.77 6.30
21/10/2014 507.07 1.05
20/10/2014 508.12 8.40
17/10/2014 516.52 14.48
16/10/2014 502.04 11.12
ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីបន្ថែម+
Stock Information of Listed Company
ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PPWSA 5,000 - -
Grand Twins 8,200 2.84 240
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គបន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
SET 1,532.72 6.58 37,275.97
SET50 1,018.42 3.63 18,375.16

 SET និង SET50 - 15 minutes delayed.
 តម្លៃជួញដូរ គិតជា THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

16/09/2014
12/09/2014
25/08/2014
21/08/2014
25/07/2014
26/06/2014
20/06/2014

ព័ត៌មាន

08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012
18/04/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 22/10/2014
18/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
03/09/2014
02/09/2014
07/07/2014
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ