សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.ព័ត៌មានបន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
19/12/2014 442.54 1.24
18/12/2014 441.30 1.05
17/12/2014 440.25 2.63
16/12/2014 442.88 2.63
15/12/2014 440.25 11.42
ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីបន្ថែម+
Stock Information of Listed Company
ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PPWSA 4,440 0.91 40
Grand Twins 7,200 0.55 40
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គបន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
SET 1,514.35 2.44 57,702.52
SET50 1,011.06 2.08 26,514.12

 SET និង SET50 - 15 minutes delayed.
 តម្លៃជួញដូរ គិតជា THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

05/12/2014
05/12/2014
04/12/2014
01/12/2014
14/11/2014
16/09/2014
12/09/2014

ព័ត៌មាន

08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012
18/04/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

09/12/2014
01/12/2014
01/12/2014
21/11/2014
17/11/2014
14/11/2014
12/11/2014
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ