សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.ព័ត៌មានបន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
31/03/2015 401.60 6.30
30/03/2015 395.30 3.68
27/03/2015 391.62 2.29
26/03/2015 393.91 1.58
25/03/2015 392.33 6.83
ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីបន្ថែម+
Stock Information of Listed Company
ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PPWSA 4,560 0.00 0
Grand Twins 5,380 4.67 240
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គបន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
SET 1,496.51 - -
SET50 993.27 - -

 SET និង SET50 - 15 minutes delayed.
 តម្លៃជួញដូរ គិតជា THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

04/03/2015
26/02/2015
11/02/2015
06/02/2015
29/01/2015
15/01/2015
14/01/2015

ព័ត៌មាន

08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012
18/04/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 31/03/2015
new 30/03/2015
new 27/03/2015
20/03/2015
18/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ