សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.ព័ត៌មានបន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
05/05/2015 414.98 7.35
04/05/2015 407.63 7.87
30/04/2015 415.50 1.64
29/04/2015 413.86 5.09
28/04/2015 418.95 1.57
ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីបន្ថែម+
Stock Information of Listed Company
ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PPWSA 4,500 0.00 0
Grand Twins 6,020 4.88 280
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គបន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
SET 1,526.74 4.27 46,573
SET50 1,006.1 2.62 35,797.47

 SET និង SET50 - 15 minutes delayed.
 តម្លៃជួញដូរ គិតជា THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

04/03/2015
26/02/2015
11/02/2015
06/02/2015
29/01/2015
15/01/2015
14/01/2015

ព័ត៌មាន

08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012
18/04/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 05/05/2015
29/04/2015
27/04/2015
21/04/2015
09/04/2015
07/04/2015
31/03/2015
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ