សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
03/07/2015 518.79 0.00
02/07/2015 518.79 3.00
01/07/2015 521.79 8.11
30/06/2015 513.68 9.25
29/06/2015 522.93 17.65
ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Stock Information of Listed Company
ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PPWSA 6,300 0.00 0
Grand Twins 6,060 0.00 0
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គបន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
SET 1,489.59 2.03 36,792.66
SET50 979.1 1.09 20,251.16

 SET និង SET50 - 15 minutes delayed.
 តម្លៃជួញដូរ គិតជា THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

23/06/2015
03/06/2015
04/03/2015
26/02/2015
11/02/2015
06/02/2015
29/01/2015

ព័ត៌មាន

08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012
18/04/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

11/06/2015
09/06/2015
02/06/2015
25/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
29/04/2015
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ