សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
22/05/2015 410.05 1.14
21/05/2015 408.91 1.14
20/05/2015 407.77 7.97
19/05/2015 415.74 10.28
18/05/2015 405.46 7.35
ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Stock Information of Listed Company
ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PPWSA 4,800 - -
Grand Twins 5,180 - -
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គបន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
SET 1,523.86 2.39 38,512.1
SET50 1,007.68 3.03 23,325.73

 SET និង SET50 - 15 minutes delayed.
 តម្លៃជួញដូរ គិតជា THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

04/03/2015
26/02/2015
11/02/2015
06/02/2015
29/01/2015
15/01/2015
14/01/2015

ព័ត៌មាន

08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012
18/04/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

05/05/2015
05/05/2015
29/04/2015
27/04/2015
21/04/2015
09/04/2015
07/04/2015
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ