សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.ព័ត៌មានបន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
24/07/2014 492.29 10.07
23/07/2014 502.36 6.30
22/07/2014 508.66 1.05
21/07/2014 507.61 4.04
18/07/2014 511.65 0.53
ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីបន្ថែម+
Stock Information of Listed Company
ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PPWSA 4,640 0.43 20
Grand Twins 8,660 3.78 340
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គបន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
SET 1,544.23 2.67 25,002.5
SET50 1,035.34 1.48 8,061.45

 SET និង SET50 - 15 minutes delayed.
 តម្លៃជួញដូរ គិតជា THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

26/06/2014
20/06/2014
06/06/2014
08/05/2014
30/04/2014
22/04/2014
08/04/2014

ព័ត៌មាន

08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012
18/04/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

07/07/2014
01/07/2014
12/06/2014
09/06/2014
06/06/2014
09/05/2014
06/05/2014
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ