សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.ព័ត៌មានបន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
30/10/2014 492.89 2.62
28/10/2014 495.51 0.00
27/10/2014 495.51 7.36
24/10/2014 502.87 2.10
22/10/2014 500.77 6.30
ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីបន្ថែម+
Stock Information of Listed Company
ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PPWSA 5,000 - -
Grand Twins 7,900 1.25 100
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គបន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
SET 1,565.35 2.68 41,179.38
SET50 1,037.37 2.11 16,078.79

 SET និង SET50 - 15 minutes delayed.
 តម្លៃជួញដូរ គិតជា THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

16/09/2014
12/09/2014
25/08/2014
21/08/2014
25/07/2014
26/06/2014
20/06/2014

ព័ត៌មាន

08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012
18/04/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 30/10/2014
new 30/10/2014
new 28/10/2014
new 28/10/2014
22/10/2014
18/09/2014
16/09/2014
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ