សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.+ ព័ត៌មានបន្ថែម
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
24/04/2014 505.38 0.00
23/04/2014 505.38 0.00
22/04/2014 505.38 0.00
21/04/2014 505.38 2.15
18/04/2014 503.23 23.65