សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.+ ព័ត៌មានបន្ថែម
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
21/04/2014 505.38 2.15
18/04/2014 503.23 23.65
17/04/2014 526.88 0.00
11/04/2014 526.88 6.45
10/04/2014 533.33 4.30