នៅថ្ងៃទី ៣០​ ខៃឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) បានរៀបចំ ​“ពិធីចុះបញ្ជីជាផ្លូវការរបស់ ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត”​ នៅទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា។

សូមអានឯកសារយោងដូចខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។

Notice
លេខរៀង ចំណងជើង ធនធាន កាលបរិច្ឆេទ
113
14/07/2017
112
26/06/2017
111
08/06/2017
110
07/06/2017
109
07/06/2017
108
23/03/2017
107
10/03/2017
106
21/02/2017
105
25/01/2017
104
19/01/2017
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10next