នៅថ្ងៃទី ៣០​ ខៃឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) បានរៀបចំ ​“ពិធីចុះបញ្ជីជាផ្លូវការរបស់ ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត”​ នៅទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា។

សូមអានឯកសារយោងដូចខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។

Notice
លេខរៀង ចំណងជើង ធនធាន កាលបរិច្ឆេទ
202
14/08/2019
201
06/08/2019
200
18/07/2019
199
11/07/2019
198
11/07/2019
197
08/07/2019
196
05/07/2019
195
02/07/2019
194
25/06/2019
193
24/06/2019
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10next